καλώς ήρθατε στη
Γερμανο - Ελληνική
Εταιρεία Μυνστερ

Herzlich willkommen bei der

Deutsch-Griechischen

Gesellschaft Münster